Contact us:
207-229-7670 
sensei@maine-uechiryu.com
John Scully's Uechi Ryu Karate Academy
                  Developing Confidence, Discipline, Leadership
Traditional Exercises
JUNBI UNDO (Warm Up Exercises)

HEEL PIVOT Ashi Saki O Ageru
HEEL LIFT Kakato O Ageru
CHAMBERED FOOT CIRCLE Ashikubi O Mawasu
BENT KNEE CIRCLE Hiza O Mawasu
LEG LIFT & TURN Ashi O Mae Yoko Ni Nobasu
STRAIGHT LEG KICKING Ashi O Uchi Naname No Ageru
WAIST SCOOP Tai O Mae Ni Taosu
TRUNK STRETCH Koshin O Nenten
DOUBLE ARM STRIKE Ude O Mae Yoko Shitai Nobasu
NECK STRETCHING Kubi O Mawasu


HOJO UNDO  (Second Set – Technique Exercises)

FRONT KICK Shomen Geri
SIDE KICK Sokuto Geri
HOOKING PUNCH Mawashi Tsuki
UPPER RISING BLOCK Hiraken Tsuki (Tiger Paw)
STRAIGHT BLOCK PUNCH Shomen Tsuki
CHOP, BACKFIST, SHOKEN Shuto Riken Shoken Tsuki 
ELBOW STRIKE Hiji Tsuki
FINGERTIP STRIKES Shomen Hajiki
WRIST BLOCKS Koi No Shippo Tate Uchi
FISH TAIL BLOCKS Koi No Shippo Yoko Uchi
TURN BLOCK & KICK FRONT LEG Tenshin Zensoku Geri
TURN BLOCK & KICK BACK LEG Tenshin Kosoku Geri
TURN BLOCK & SHOKEN PUNCH Tenshin Shoken Tsuki
DEEP BREATHING Shin Kokyu
Website Builder