image20

Traditional Exercises

JUNBI UNDO (Warm Up Exercises)


HEEL PIVOT  - Ashi Saki O Ageru
HEEL LIFT  - Kakato O Ageru
CHAMBERED FOOT CIRCLE  - Ashikubi O Mawasu
BENT KNEE CIRCLE - Hiza O Mawasu
LEG LIFT & TURN - Ashi O Mae Yoko Ni Nobasu
STRAIGHT LEG KICKING -  Ashi O Uchi Naname No Ageru
WAIST SCOOP - Tai O Mae Ni Taosu
TRUNK STRETCH - Koshin O Nenten
DOUBLE ARM STRIKE - Ude O Mae Yoko Shitai Nobasu
NECK STRETCHING - Kubi O Mawasu

HOJO UNDO  (Second Set – Technique Exercises)


FRONT KICK - Shomen Geri
SIDE KICK - Sokuto Geri
HOOKING PUNCH - Mawashi Tsuki
UPPER RISING BLOCK  - Hiraken Tsuki (Tiger Paw)
STRAIGHT BLOCK PUNCH - Shomen Tsuki
CHOP, BACKFIST, SHOKEN - Shuto Riken Shoken Tsuki 
ELBOW STRIKE - Hiji Tsuki
FINGERTIP STRIKES - Shomen Hajiki
WRIST BLOCKS - Koi No Shippo Tate Uchi
FISH TAIL BLOCKS- Koi No Shippo Yoko Uchi
TURN BLOCK & KICK FRONT LEG - Tenshin Zensoku Geri
TURN BLOCK & KICK BACK LEG - Tenshin Kosoku Geri
TURN BLOCK & SHOKEN PUNCH - Tenshin Shoken Tsuki
DEEP BREATHING - Shin Kokyu 

Learn More

For more information about our classes or our school, please contact us.

contact us